POLÍTICA DE PRIVACITAT

NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

2LLACS és conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels Usuaris i, en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, s’informa a continuació sobre els següents punts relacionats amb el tractament de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades recollides a través del present lloc web és:

Raó social: 2LLACS Centre d’Aventura, Esports i Gestió SL
Adreça: Carrer Dr. Sarrat, 5-B
CP: 25112 Gimenells i el Pla de la Font (Lleida)
CIF: B25745092
Correu electrònic: 2llacs@2llacs.com
Tel: 629 38 61 55

FINALITAT DEL TRACTAMENT I NATURALESA DELS DADES RECOLLIDES

En funció del formulari que en cada cas completi l’Usuari, les dades podran ser tractats per diferents motius:

Clients web

Quan adquireixes un producte a la nostra botiga en línia, les dades que ens facilitis seran utilitzades per tramitar, enviar i facturar els productes adquirits. Per poder realitzar comandes a la botiga on line, cada client proporcionarà, de forma voluntària i sota la seva responsabilitat, les seves dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, telèfon, dades de facturació i forma de pagament) que hauran de ser veraces i exactes . L’Usuari que formalitza el procés de compra on line, declara ser el titular de la informació facilitada, o, si no, comptar amb autorització de la persona en el nom faci la gestió.

Usuaris registrats

La informació que ens proporcions en el formulari de registre s’utilitza per a la gestió d’Usuaris de la pàgina web, amb la finalitat que puguis accedir al teu perfil, consultar els teus comandes i realitzar les teves compres sense que hagis d’introduir de nou les dades identificatives (nom, cognoms, email i telèfon) i domicili de lliurament. Si a més has seleccionat expressament l’opció de guardar targeta o recordar Paypal, tampoc hauràs d’introduir de nou aquestes dades. Pots modificar la configuració del teu perfil sempre que quieras.

2LLACS no admetrà intents de registres falsos o que suplantin la identitat de persones o empreses, el subministrament d’informació falsa en el formulari de registre implicarà la baixa automàtica del Usuario.

2LLACS es reserva el dret de verificar la informació facilitada per l’Usuari mitjançant comprovació telefònica.

Newsletter / Comunicacions comercials

En els casos en què ens atorguis el teu consentiment segons el que preveu l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, utilitzarem les teves dades identificatives i de contacte per enviar-te informació sobre les novetats de la pàgina web, notícies d’interès sobre els esports extrems, així com promocions i ofertes dels nostres productes. Aquesta informació es podrà enviar per via postal, telefònica i / o electrònica. En el cas que et subscriguis al nostre butlletí, et remetrem comunicacions periòdiques a través de correu electrònic, amb informació sobre notícies i promocions. La vigència de les promocions que t’enviem poden estar subjectes a la disponibilitat dels productes i a especificacions més concretes sobre les mateixes. Davant de qualsevol dubte, et informarem sobre les condicions de les promocions a través del nostre Departament d’Atenció al Client.

Contacte

Les dades personals que ens proporcions mitjançant el formulari de contacte es tractaran únicament per atendre la teva consulta o petició. La informació recollida es limita a dades identificatives i de contacte, així com dades relacionades amb la naturalesa de la petició que ens dirigeixis.

VERACITAT DE LA INFORMACIÓ APORTADA

Tota la informació que faciliti l’Usuari haurà de ser veraç i exacta. A aquests efectes, l’interessat garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que aporti com a conseqüència de l’emplenament dels formularis corresponents. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, i dels perjudicis que causi a 2LLACS, o a tercers, per la informació que faciliti.

DESTINATARIS DE LES DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Informem a l’Usuari que el tractament de la informació recollida a través del present lloc web no implica transferència internacional de dades. En relació amb els destinataris de la informació, et vam informar que en el cas que facis una compra on line que hagi de ser lliurada a l’adreça que ens indiquis, en el paquet enviat es detallarà el teu nom i cognoms, adreça de lliurament i número de telèfon. Aquesta última dada s’inclourà per permetre el contacte entre l’empresa de transport i el destinatari per tal de facilitar el procés de lliurament.

BASE QUE LLEGÍTIMA EL TRACTAMENT DE DADES

La base que legitima el tractament de dades és el propi consentiment i acceptació de l’Usuari en cada un dels apartats en què es recopila informació de caràcter personal. L’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En relació amb el tractament de dades amb finalitats comercials a través de mitjans telemàtics, en els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, les comunicacions versin sobre productes o serveis relacionats amb els prèviament sol·licitats per l’interessat, i se li hagi donat la possibilitat a l’Usuari que s’oposi al tractament de les seves dades mitjançant el marcatge de casella no pre-marcada, la base que legitima el tractament es fonamenta en el que preveu l’article 21.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació. A cada comunicació comercial que es remeti a l’interessat, se li donarà la possibilitat que manifesti la seva oposició a la recepció de noves comunicacions.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Clients web

La informació es conservarà durant el termini necessari per gestionar el lliurament i facturació dels productes adquirits; posteriorment la informació es conservarà bloquejada durant el termini de prescripció d’accions legals i superat aquest període es suprimirà.

Usuaris registrats

La informació dels Usuaris registrats es conservarà de manera indefinida llevat que l’Usuari sol·liciti la baixa com a Usuari registrat.

Destinataris de comunicacions comercials

La informació de destinataris de comunicacions comercials es conservarà de manera indefinida llevat que l’Usuari sol·liciti la baixa en la recepció de noves comunicacions, en aquest cas, procedirem a la baixa de les seves dades i els inclourem en la nostra Llista Robinson per tal de garantir que no es realitzin nous enviaments comercials.

Usuaris del formulari de contacte

La informació recollida mitjançant el formulari de contacte es conservarà durant el termini necessari per atendre la petició de consulta o informació que l’usuari hagi sol·licitat; posteriorment, les dades seran eliminats, llevat que la naturalesa de la consulta o petició requereixi la conservació de la seva informació per a altres fins, en aquest cas l’informarem sobre aquesta finalitat del tractament, el termini de conservació i destinataris de dades, en els termes que corresponguin.

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. L’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas 2LLACS només els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, 2LLACS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, l’informem sobre el seu dret de portabilitat previst en el RGPD amb la finalitat que les seves dades puguin ser facilitades al responsable del tractament que l’Usuari ens indiqui. Per fer efectiu aquests drets l’Usuari pot enviar un correu electrònic a 2llacs@2llacs.com.

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de 2LLACS s’han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, L’Usuari pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

2LLACS utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, així la nostra pàgina web s’emmagatzema en un lloc segur protegits contra els tipus d’atacs més habituals. No obstant això, li recordem que no existeix la tecnologia invulnerable i que per tant ha de posar els mitjans que estiguin al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les teves datos.

2LLACS ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat dels dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

XARXES SOCIALS

2LLACS compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram i Pinterest), sent responsable en relació amb els continguts publicats. En cap cas 2LLACS extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament consentiment per a això.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

2LLACS es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, 2LLACS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.